کارت همیار شهید

#شهید امیر حسین رعیتی فرد

فرزند: محمد طاهر

تاریخ تولد: 1348/05/30 

تاریخ شهادت: 1366/12/24 

محل شهادت: کوهجار کردستان

محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر