شهید جاوید الاثر علیرضا عباسی منفرد

#شهید جاوید الاثر علیرضا عباسی منفرد

فرزند محمد

تاریخ تولد: 1342 

تاریخ شهادت: 1367/04/21 

محل شهادت: کوشک

محل دفن: سنگ یادبود در گلزار شهدای سعادت شهر

httP://sapp.ir/hamyar_shahid