شهید عبدالرحمن جوکار

#شهید عبدالرحمن جوکار

فرزند محمد

تاریخ تولد: 1348 

تاریخ شهادت: 1364/04/20 

محل شهادت: پاسگاه بیات

محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

httP://sapp.ir/hamyar_shahid