سردار شهید خانمیرزا استواری

#سردار شهید خانمیرزا استواری

فرزند کوچک

تاریخ تولد: 1338/03/02

تاریخ شهادت: 1366/01/20 

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای مرودشت

httP://sapp.ir/hamyar_shahid