شهید حسین محمدی اصفهانی

#شهید حسین محمدی اصفهانی

فرزند محمد علی

تاریخ تولد: 1349/10/14 

تاریخ شهادت: 1367/05/07 

محل شهادت: اسلام آباد غرب

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid