شهید امیرحسین محمدی حصارگلی

#شهید امیر حسین محمدی حصار گلی

فرزند نوراله

تاریخ تولد: 1341/10/16 

تاریخ شهادت: 1361/07/17 

محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid