شهید مرتضی خانی باصری

#شهید مرتضی خانی باصری

فرزند حسین

تاریخ تولد: 1350/01/30 

تاریخ شهادت: 1372/04/03 

محل شهادت: زاهدان(درگیری مسلحانه اشرار)

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid