شهید علی اکبری کچوسنگی

#شهید علی اکبری کچوسنگی

فرزند حسن

تاریخ تولد: 1343/06/20 

تاریخ شهادت: 1362/12/10 

محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid