شهید مرتضی اکبری

#شهید مرتضی اکبری

فرزند محمد رضا

تاریخ تولد: 1350/06/20 

تاریخ شهادت: 1367/05/05 

محل شهادت: اسلام آباد غرب

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid