شهید علیرضا حاجی حسین قزوینی

#شهید علیرضا حاجی حسین بنکدار قزوینی

فرزند حسین

تاریخ تولد: 1336/01/20 

تاریخ شهادت: 1361/11/19 

محل شهادت: فکه

محل دفن: جاویدالاثر

httP://sapp.ir/hamyar_shahid