شهید مجید سلحشور

#شهید مجید سلحشور

فرزند: یداله

تاریخ تولد:  1343/06/27 

تاریخ شهادت:  1361/11/19 

محل شهادت:  فکه 

محل دفن:  امامزاده محمد کرج

httP://sapp.ir/hamyar_shahid