شهید محمد مهدی فریدونی

#شهید مدافع حرم محمد مهدی فریدونی

فرزند قدرت اله

تاریخ تولد: 1366/06/30 

تاریخ شهادت: 1397/03/13 

محل شهادت: سوریه (بوالکمال)

محل دفن: گلزار شهدای فسا

httP://sapp.ir/hamyar_shahid