سردار شهید محمد اسلامی نسب

#سردار شهید محمد اسلامی نسب

فرزند نجات 

تاریخ تولد: 1333 

محل تولد: شهرستان داراب

تاریخ شهادت: 1365/10/04 

محل شهادت: شلمچه 

محل دفن: دار الرحمه شیراز

لینک معرفی شهدای جمهوری اسلامی ایران در پیامرسان بومی سروش