شهید مدافع حرم محمد حسن خلیلی

#شهید مدافع حرم محمد حسین خلیلی

فرزند رمضانعلی

تاریخ تولد: 1365/09/20 

تاریخ شهادت: 1392/08/27 

محل شهادت: سوریه (حلب)

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid