شهید حسین محمدی فرزند محمد تقی

#شهید حسین محمدی

فرزند محمد تقی

تاریخ تولد: 1343/08/01 

تاریخ شهادت: 1362/05/19 

عملیات: والفجر 2 

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid