شهید جاوید الاثر عباس فلاح محمدی

#شهید جاوید الاثر عباس فلاح محمدی

فرزند حسین

تاریخ تولد: 1331/11/11 

تاریخ شهادت: 1361/11/18 

محل شهادت: فکه

محل دفن: جاویدالاثر

httP://sapp.ir/hamyar_shahid