شهید حسین محمدی

#شهید حسین محمدی

فرزند علی اصغر

تاریخ تولد: 1347/01/01 

تاریخ شهادت: 1365/02/29 

محل شهادت: منطقه مهران

محل دفن: شاهرود قلعه نوخرقان

httP://sapp.ir/hamyar_shahid