شهید علی باصری

#شهید علی باصری

فرزند فرامرز

تاریخ تولد: 1344/03/20 

تاریخ شهادت: 1362/01/23 

محل شهادت: ابوغریب

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid