شهید منوچهر ارشدیان

#شهید منوچهر ارشدیان

فرزند احمد

تاریخ تولد: 1340/09/30 

تاریخ شهادت: 1360/05/05 

محل شهادت: کرخه نور

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid