شهید جواد زارعی مرز آبادی

#شهید شهید جواد زارعی مرز آبادی

فرزند خلیل عباس

تاریخ تولد: 1344/12/21 

تاریخ شهادت: 1361/03/30 

محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid