شهید حسین زارعی

#شهید حسین زارعی

فرزند کاظم

تاریخ تولد: 1325/08/30 

تاریخ شهادت: 1362/08/08 

محل شهادت: چزابه

محل دفن: گلزار شهدای شمیران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid