شهید حسین زارعین

#شهید حسین زارعین

فرزند غلامرضا

تاریخ تولد: 1343/04/01 

تاریخ شهادت: 1362/08/15 

محل شهادت: پنجوین

محل دفن: گلزار شهدای بی بی سکینه

httP://sapp.ir/hamyar_shahid