شهید یونس علی زارعی نژاد

#شهید یونس علی زارعی نژاد

فرزند پنج علی

تاریخ تولد: 1318/02/01 

تاریخ شهادت: 1363/12/10 

محل شهادت: طلائیه

محل دفن: گلزار شهدای خور

httP://sapp.ir/hamyar_shahid