شهید محرم علی بابا محمودی

#شهید محرم علی بابا محمودی

فرزند سبز علی

تاریخ تولد: 1345/09/02

تاریخ شهادت: 1364/09/02 

روز و ماه تولد با روز و ماه شهادت یکسان است

محل شهادت: مهران

محل دفن: امامزاده محمد

httP://sapp.ir/hamyar_shahid