شهید محمد مهدی هوشیاری

#شهید محمد مهدی هوشیاری

فرزند محمد حسن

تاریخ تولد: 1334/09/09 

تاریخ شهادت: 1365/10/20 

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بهشت زهرا تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid