شهید علی عسکر اکبری

#شهید علی عسکر اکبری

فرزند حاجی آقا

تاریخ تولد: 1342 

تاریخ شهادت: 1361/03/06 

محل شهادت: خوزستان

محل دفن: گلزار شهدای شهید آباد

httP://sapp.ir/hamyar_shahid