سردار شهید ولی نوری قصر خلیلی

#سردار شهید ولی نوری قصر خلیلی

فرزند حاجی بابا

تاریخ تولد: 1330/07/10 

تاریخ شهادت: 1364/04/20 

محل شهادت: منطقه دهلران

محل دفن: مفقود الجسد

httP://sapp.ir/hamyar_shahid