شهید مراد ظاهری نیا

#شهید مراد ظاهری نیا

فرزند اکبر

تاریخ تولد: 1345/02/15 

تاریخ شهادت: 1366/12/26 

محل شهادت: خرمال

محل دفن: گلزار شهدای مرودشت

httP://sapp.ir/hamyar_shahid