سردار شهید عباس باصری

#سردار شهید عباس باصری

فرزند رجب

تاریخ تولد: 1336/01/05 

تاریخ شهادت: 1360/09/09 

محل شهادت: بستان

محل دفن: گلزار شهدای گناباد روستای باغ آسیا

httP://sapp.ir/hamyar_shahid