شهید محمود باصری

#شهید محمود باصری

فرزند: قربان علی

تاریخ تولد: 1341/01/01 

تاریخ شهادت: 1361/07/09 

محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid