شهید حسین محمدی فرزند عباس علی

#شهید حسین محمدی

فرزند عباس علی

تاریخ تولد: 1341/10/09 

تاریخ شهادت: 1362/12/05 

محل شهادت: جفیر

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid