شهید حسین محمدی ادیب

#شهید حسین محمدی ادیب

فرزند علی اکبر

تاریخ تولد: 1334/11/26 

تاریخ شهادت: 1365/10/08 

محل شهادت: پادگان شهید بهشتی

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid