شهید حسین محمدی دولت آبادی

#شهید حسین محمدی دولت آبادی

فرزند رجب علی

تاریخ تولد: 1343/08/24 

تاریخ شهادت: 1362/01/23 

محل شهادت: ابوغریب

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid