شهید حسین محمدی فرزند محمد

#شهید حسین محمدی

فرزند محمد

تاریخ تولد: 1339/07/10 

تاریخ شهادت: 1360/08/06 

محل شهادت: دارخوین

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid