شهید مصطفی چمران

#شهید مصطفی چمران

فرزند حسن

تاریخ تولد: 1311/01/01 

تاریخ شهادت: 1360/01/31 

محل شهادت: دهلاویه

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid