شهید پرویز ابوطالبی

#شهید پرویز ابوطالبی

فرزند عیسی

تاریخ تولد: 1347/06/30 

تاریخ شهادت: 1366/05/22 

محل شهادت: سردشت

محل دفن: گلزار شهدای تهران

لینک معرفی شهدای جمهوری اسلامی ایران در پیامرسان بومی سروش