شهید امیر محمد یار یاری

#شهید امیر محمد یار یاری

فرزند علیرضا

تاریخ تولد: 1361/01/06 

تاریخ شهادت: 1367/01/22 

محل شهادت: تهران (بمباران هوایی)

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid